Son olarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ödemiş ve Tire ilçelerindeki iki bölgeyi arkeolojik SİT ilan etti.

ÖDEMİŞ
Ödemiş’in Pirinçci Köyü’nde tarım faaliyeti sırasında M.S. 2.-3. yüzyıla tarihlenen in-sutu durumda yazıt çıkarılması, taşınmazın yüzeyinde çok sayıda çatı kiremidi ile az sayıda cam ve mermer parçaları, Roma İmparatorluk dönemi sikkesi ve seramik örneklerine, su kanalı, künk, testi ve hamam binası kalıntılarına rastlanıldı. Bölgenin bir kısmı birinci derece arkeolojik SİT ilan edilirken bir kısmı ise üçüncü derece arkeolojik SİT ilan edildi.

Karar şu şekilde

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Pirinççi Mahallesi, özel mülkiyete ait 102 ada, 4 parselde tarım faaliyetler sırasında M.S. 2.-3. yüzyıla tarihlenen in-sutu durumda yazıt çıkarılması, taşınmazın yüzeyinde çok sayıda çatı kiremidi ile az sayıda cam ve mermer parçaları, Roma İmparatorluk dönemi sikkesi ve seramik örneklerine rastlanması üzerine alanda Ödemiş Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısı neticesinde ortaya çıkan su kanalına ait künk, pişmiş topraktan testi, taban döşeme levhaları vb. kültür varlıklarının ortaya çıkarıldığı, yüzeyde bir eşik taşı ile kazı alanının kısmen güneyinde parselin kesitinde bir balnae (hamam) binasının hipocaust bölümünün açığa çıktığı tespit edildiğinden, 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi kapsamında ve Tespit Tescil Yönetmeliğinin 6.maddesi doğrultusunda, kararımız eki koordinatla haritada sınırları gösterildiği şekilde "1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesine, tescil/sit fişinin onaylanmasına, taşınmazların tapu kaydına Tapu Müdürlüğünce "1.derece arkeolojik sit alanıdır" ve "3.derece arkeolojik sit alanıdır" şerhlerinin konulmasına sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, alanda her türlü tahribatın ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına

TİRE
Tire’nin Küçükkale Köyü sınırlarındaki bir taşınmazda üzerinde yoğun olarak seramik-çatı kiremit parçaları ve in-situ olmayan mimari bloklar tespit edilmesi sonucunda kurul tarafından üçüncü derece arkeolojik SİT ilan edildi.

Karar şu şekilde:

İzmir Ili, Tire İlçesi, Küçükkale Mahallesi'nde, özel mülkiyete ait, 117 ada, 56 (E: 220) parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yoğun olarak seramik-çatı kiremit parçaları ve in-situ olmayan mimari bloklar tespit edilmesi sonucunda; karar eki koordinatlı haritada sınırları gösterilen alanın 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, karar eki koordinatlı harita ile sınırları belirlenmiş olan alanın 2863 sayılı Yasa'nın 7. maddesi hükümleri gereğince "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillenmesine, tescil fişlerinin onaylanmasına, taşınmazın tapu kayıtlarına "3. derece arkeolojik sit alanı" şerhinin konulmasına, 2863 sayılı Yasa'nın 17. maddesi kapsamında tescil edilen alana İlişkin koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine, bu süreçte kararımız ekinde belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.
 

Editör: Tutku İç