Ödemiş’te Parklarda zaman ayarlı tam otomatik sulama sistemi Ödemiş’te Parklarda zaman ayarlı tam otomatik sulama sistemi

Mülteci sorununun bir ülke sorunu olduğunu vurgulayan Mehmet Taşlı şunları söyledi, "Mülteci Sorunu için, açık kapı politikasından acilen vazgeçilsin, herkes kendi ülkesinde huzur ve refah içinde yaşasın diyebiliriz. Ödemiş Kent konseyi olarak Kent ve Şehir çalıştayına katılmıştık. Esenyurt’ta yapılan ve çok sayıda İl ve İlçe kent konseylerinin temsilcileriyle yapılan Türkiye Kent Konseyleri Platformu genel kurulunda ülkemizin en ciddi sorunlarından olan Mülteciler sorunu ve toplumsal-Kent hayatımıza etkileri çalıştayında aşağıdaki sonuç bildirgesini yayınlamıştık. Bu bildirge sorunun özetini içeriyor. Merkezi ve Yerel iktidarlara bu bildirgeyi çözüm önerisi olarak sunuyoruz.

KENT VE GÖÇMENLER SORUNU ÇALIŞTAYI

Çalıştaya Ödemiş Kent Konseyi genel sekreterimiz Yücel Uğur Uçarla beraber katıldık. Türkiye Kent Konseyleri Platformu 30. Genel Kurulu, Esenyurt Kent Konseyi ev sahipliğinde 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında “Kent ve Göçmenler” konusunda Kent Konseylerinin üstlenecekleri roller, bir çalıştay kapsamında ele alınarak, aşağıdaki sonuçlara varıldı.

TOPLUMSAL HAYATIMIZI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR

1. Son on yıldır artarak devam eden göç ve sığınmacılar meselesi kentlerin önemli sorunlarından biridir. Bu konuda merkezi hükümetin benimsemiş olduğu açık kapı politikası başta olmak üzere çok sayıda yanlış uygulamanın sonucu olarak kent ölçeğinde çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar olduğu dile getirilmiştir. 
2. Konu tüm yönleriyle, katılımcılık esasıyla ele alınarak merkezi ve yerel yönetimler öncülüğünde, Kent Konseyleri ve sivil toplum kuruluşları gibi yerele hakim aktörlerle kurulacak işbirlikleriyle sorunlar tespit edilip, çözüm önerileri aranmalıdır.
3. Bugün göçmen ve sığınmacıların mevcudiyeti kentsel hayatın reddedilemez bir gerçeği olsa da, barınmadan istihdama, eğitimden sağlığa vatandaşlar ve yabancı nüfus arasında pek çok başlıkta gerilim hatları ortaya çıkmaktadır.
4. Emek piyasalarında tekstilden inşaata, ev içi bakım hizmetlerinden tarıma göçmen işçilerin güvencesiz, düzensiz ve sömürüye açık bir şekilde çalıştırıldığı, işyerinde hak ihlalleri durumunda sınır dışı korkusuyla şikayet mekanizmalarını kullanamadıkları dile getirilmiştir. Merkezi idarenin eşit ve adil bir çalışma ortamı sağlanması için uygun politikaları geliştirmesi, emek örgütleri ve sendikaların bu alanda çalışmalarını arttırması gerekmektedir. Aynı zamanda pek çok sektörde bir ara eleman açığı olduğu da ortadadır. Ara eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki eğitim kuruluşlarının desteklenmesi; İstihdam dışı gençlerin bu ara eleman gerektiren sektörlere yönlendirilmesi ve bu mesleklerin saygınlığının arttırılması için politikalar oluşturulmalıdır. 
5. Kentlerin köhnemiş merkezi alanlarında, çeperlerde ve ucuz konut bulunabilen bölgelerde göçmen öbeklenmeleri olduğu dile getirilmiştir. Kentlerde yoksul ve kırılgan yabancılar kadar gayrimenkul alarak vatandaşlık kazanan bir kesimin varlığı da şikayet konusu olmuştur. Yabancı nüfusun yoğun olduğu yerlerde, artan talebin emlak piyasası üzerinde baskı yaratıp fiyatları yükselttiği ifade edilmiştir. Göçmenler ve ötekileştirilmiş grupların konut ve barınma konusunda ayrımcılığa uğradığı, belli alanlara sıkıştığı ve piyasanın üstünde fiyatlara kira ödemek zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. Bu mekânsal toplaşmaların uzun vadede daha büyük bir toplumsal soruna dönüşmemesi için merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin tedbirler alması ayrıca sivil aktörlerin çalışmalar yapması gerekmektedir.
6. Göçmen ve sığınmacıların sosyal uyumuna yönelik çalışmalar konusunda merkezi idarenin yerel yönetimlerle yetki paylaşımı yapması gerektiği ancak bunu yaparken yerele sadece yetki değil özel bir bütçe de ayrılması, belediye kanununda da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması vurgulanmıştır.
7. Kapsayıcılık temelli hizmetlerin ayrım yapılmaksızın verilmesinden sorumlu olan yerel yönetimlerde göçmenlere yönelik hizmetlerin sınırlı olduğu vurgulanmıştır. Bu durum, kaynak sorunu yanında, diğer göçmenler için bir cazibe unsuruna dönüşme olasılığı, siyasilerin oy kaygısı gibi nedenlerle açıklanmıştır.
8. Göçmenlerin, kamuoyundaki algıdan farklı olarak sanılandan daha az suçun faili oldukları, ancak çoğu zaman bu suçların mağduru oldukları ileri sürülmektedir. Aynı şekilde suç tipleri açısından değerlendirildiğinde yabancıların faili olduğu uyuşturucu suçları tüm suç tipleri içerisinde ilk sıralarda olmadığı Kent Konseyleri çalışma grupları tarafından belirtilmiştir. Göçmenlerin yaşadıkları kentlerde maruz kaldıkları sosyal izolasyon ve toplumsal dışlanma uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı riskini arttırmaktadır. Bu sorunlara karşı toplumsal entegrasyon ve destek programları, eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları, hukuki danışmanlık hizmetleri, işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi önerilmiştir.
Sonuç olarak; herkes kendi ülkesinde refah ve huzurla yaşasın.
Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak herkesin kendi ülkesinde barış ve refah içerisinde yaşamasını savunuyoruz. Burada bulunan göçmenlerin temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınarak yaşamasını ve gerekli politikalarının yapılmasını talep ediyoruz. 


AÇIK KAPI POLİTİKASI ACİLEN TERKEDİLMELİ
Yeni düzensiz göç dalgalarının oluşmaması için merkezi hükümet gerekli önlemleri almalı, açık kapı politikalarından acilen vazgeçilmelidir. Bugün şikayet konusu olan sorun göçmenlik sorunu değildir, kaçak mülteci sorunudur. Acilen sınır güvenliği tam olarak sağlanmalı. Ülkemiz için ihtiyaç olan alanlarda bilinçli ve planlı bir seçki ile göçmen alımı yapılmalıdır.


HALKIMIZ BU KONUDA SAĞDUYULU OLMALI
Halkımız her türlü kışkırtıcı eylemlere karşı sağduyusunu kaybetmemelidir. Her zaman olduğu gibi basiretli tavrını sürdürmelidir" dedi.
 

Editör: Tutku İç