T.C ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; MURSALLI MAHALLESİ 5 PAFTA 63 PARSELDE KAYITLI OLAN İÇİNDE 19 ADET ZEYTİN AĞACI BULUNAN 17.890,00 M2LİK TARLANIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; MURSALLI MAHALLESİ 5 PAFTA 63 PARSELDE KAYITLI OLAN İÇİNDE 19 ADET ZEYTİN AĞACI BULUNAN 17.890,00 M2LİK TARLANIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

 T.C ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; MURSALLI MAHALLESİ 5 PAFTA 63 PARSELDE KAYITLI OLAN İÇİNDE 19 ADET ZEYTİN AĞACI BULUNAN 17.890,00 M2LİK TARLANIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR
 1.Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Mursallı Mahallesi 5 Pafta 63 parselde kayıtlı olan ve içinde 19 adet zeytin ağacı bulunan 17.890.000 m2 lik tarla,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık teklif Usulü ile satılacaktır.

2.İhalesi 01.10.2014 Çarşamba günü saat 16.30’da Zafer Mahallesi Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri)no:143 adresinde bulunan Kültür merkezinin ikinci katında, Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3.Söz konusu Mursallı Mahallesi 5 Pafta 63 parselde kayıtlı olan ve içinde 19 adet zeytin ağacı bulunan 17.890,00 m2 lik tarlanın tahmini satış bedeli 285.000,00(ikiyüzseksenbeşyüzelli) TL’dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin %3 ü olan 8.550,00(sekizbinyüzelli) TL’dir. İhaleye girecek olan isteklilerden, teminat haricinde(%10) 28.500,00(yirmisekizbinbeşyüz) TL güvence bedeli alınacaktır. İstekliler geçici teminatını ve güvence bedelini son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar.

Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’nden istisna edilmiştir.

4.İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR30001000221138318125001 nolu hesabına yatırılacaktır.

5.ihale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri)no:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2.katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 250,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6.İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 01.10.2014 Çarşamba günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2.katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1.İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

İstekli gerçek kişi ise ;

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c)İmza Sirküsü

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e)İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge

g)Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi

h) Vergi Dairesi ilişiği/borcu yoktur belgesi

 i) Şartname Alındı Makbuzu

 j)Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

İstekli tüzel kişilik ise;

a)İmza Sirküsü,

b)Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odasından tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret  Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

d) Vekâlet ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi,

f)Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,

g)İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

i)Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi

j) Vergi Dairesi ilişiği/borcu yoktur belgesi,

k)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ı) Şartname Alındı Makbuzu

m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

7.Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2014, 23:18

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner214

banner227