T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; GÖLCÜK (ZEYTİNLİK) MAH. 22 PAFTA 878 PARSELDE KAYITLI OLAN 1800 M2'LİK ZEYTİN BAHÇESİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN SATILMASINA ILIŞKIN İHALE İLANIDIR

1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Gölcük (Zeytinlik) Malı. 22 pafta 878 parselde kayıtlı olan 1800 m2'lik zeytin bahçesi vasfındaki taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; GÖLCÜK (ZEYTİNLİK) MAH. 22 PAFTA 878 PARSELDE KAYITLI OLAN 1800 M2'LİK ZEYTİN BAHÇESİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN SATILMASINA ILIŞKIN İHALE İLANIDIR
banner209
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Gölcük (Zeytinlik) Malı. 22 pafta 878 parselde kayıtlı olan 1800 m2'lik zeytin bahçesi vasfındaki taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. İhalesi 16.10.2014 Perşembe günü saat 16:00'da Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Söz konusu Gölcük (Zeytinlik) Mah. 22 pafta 878 parselde kayıtlı olan 1800 m2'lik zeytin bahçesi vasfındaki taşınmazın tahmini satış bedeli 21.000,00 (yirmibirbin) TL'dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 630,00 (altıyüzotuz)TL'dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan istekliler, teminat haricinde (%10) 2.100,00 TL (ikibinyüz) TL güvence bedeli alınacaktır.

4. İhale bedeli peşin olarak Belediye Yemesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu hesabına yatırılacaktır.

5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 50,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 16.10.2014 Perşembe günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

 

İstekli gerçek kişi ise: 

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) İmza Sirküsü,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,

h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

i) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

j) Şartname Alındı Makbuzu

k) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

 

İstekli tüzel kişilik ise; 

a) İmza Sirküsü,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi,

f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge, i) Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi,

j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

l) Şartname Alındı Makbuzu

m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2014, 20:22

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner214