T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 6360 SAYILI YASA GEREĞİ TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN BİRGİ BELDESİNDEN BELEDİYEMİZE DEVRİ GERÇEKLEŞEN CUMHURİYET MH. OKUL SK. 391 PARSELDE BULUNAN TURİZM AMAÇLI PANSİYONUN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ

1. 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği sona eren Birgi Beldesinden Belediyemize devri gerçekleşen Cumhuriyet Mh. Okul Sk. 391 Parselde bulunan Turizm amaçlı Pansiyon 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ve (1) yıl müddetle kiraya verilecektir.

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 6360 SAYILI YASA GEREĞİ TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN BİRGİ BELDESİNDEN BELEDİYEMİZE DEVRİ GERÇEKLEŞEN CUMHURİYET MH. OKUL SK. 391 PARSELDE BULUNAN TURİZM AMAÇLI PANSİYONUN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ
 


1. 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği sona eren Birgi Beldesinden Belediyemize devri gerçekleşen Cumhuriyet Mh. Okul Sk. 391 Parselde bulunan Turizm amaçlı Pansiyon 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ve (1) yıl müddetle kiraya verilecektir.
 2. Turizm amaçlı Pansiyonun ihalesi 15/10/2014, Çarşamba günü saat 16:00'da Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Turizm amaçlı Pansiyonun ilk yıl kirasının muhammen bedeli 18.000,00 (Onsekizbin) TL, geçici teminatı %3'ü olan 540,00 TL (Beşyüzkırk) TL'dir. Ayrıca İhaleye katılacak olanlardan %10 1.800,00(Binsekizyüz)TL güvence bedeli alınacaktır.

4. İhale bedeli 3'er aylık 4 eşit taksitte ödenecektir. Onaylanan ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin ilk taksiti ile tüm vergi, resim, harç ve masraflar, sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak Belediye veznesine yatırılmak zorundadır. Yıllık kira bedelinin geriye kalan bakiyesi ise 3'er aylık dönemler halinde 3 eşit taksitte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kiralara 6183 sayılı kanunun 51 inci Maddesi uygulanır.

5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 1. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 50,00 (Elli) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 15/10/2014, Çarşamba günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 1. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır. 

İstekli gerçek kişi ise; 
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

c) İmza Sirküsü,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,

h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

i) Ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

j) Şartname Alındı Makbuzu 

İstekli tüzel kişilik ise; 
a) İmza Sirküsü,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi, 

f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi, 

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı, 

h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge, 
i) Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi, 

j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi, 

k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 
l) Şartname Alındı Makbuzu 

7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ilan olunur.
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2014, 20:24

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner214

banner227