ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPASI ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ

ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPASI ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ

ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPASI ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ
banner209
 ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/104441

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ANAFARTALAR MAH. SARAÇOGLU CAD. NO:120 35750 ÖDEMİŞ/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2325445113 - 2325446632

c) Elektronik Posta Adresi

:

odemisdh@ism.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇİFTLİ İNFÜZYON POMPASI ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ödemiş Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama yazısının yükleniciye tebliğ  edildiği tarihten itibaren 30(otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ödemiş Devlet Hastanesi C Blok Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati

:

03.10.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir.
2- 2 yıllık garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı yazılı şekilde yüklenici ve üretici veya distribütör firma    tarafından beyan edilecek ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça (devre kartları merdana ve dişli v.b. gibi.) listeleri ve yıllık  periyodik bakım bedeli belirtilip belgelendirilecektir.
3- Teklif eden istekli firmalar sözkonusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir.(bakım onarım imkanları, eğitim  belgeleri v.b.)
4-Cihaz  imalatçı veya ana dağıtıcı firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
5- Cihazın üretici firmasının TSE Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır.
6-Teklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi teklife eklenecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

-İstekliler tekliflerini HÜAP üzerinde bulunan KİK ihale yazılım programında hazırlayarak ''cd'' ortamında dosyalarında bulunduracaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.Bu cevapla“………………. Marka……………..model……………. cihazını Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Satıcı firma teklif ile birlikte cihazın orijinal tanıtım (teknik şartnamedeki her maddenin cevabının bulunabileceği yeterlilikte) dokümanları vermelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ödemiş Devlet Hastanesi C Blok Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ödemiş Devlet Hastanesi C Blok Konferans Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2014, 23:23

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner214