Belediye Meclisi Pazartesi toplanacak

Belediye Meclisi Pazartesi toplanacak
banner267

Ödemiş Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 05 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’da Meclis toplanti Salonu’nda gündemde bulunan 49 maddeyi karara bağlamak üzere  yapılacak.

Belediye meclisinde gündemde bulunan ve karara bağlanacak maddeler şöyle

G Ü N D E M :

1- 5393 sayılı Yasanın 25 inci maddesi gereğince Belediye Meclisinin 04/01/2021

tarih 8 sayılı kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonu’nun Belediyenin 2020 yılı gelir ve

giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ait 19/03/2021 tarihli

raporunun meclis üyelerinin bilgilerine sunulmasına dair Başkanlık Makamının 23/03/2021

tarih, 6055 sayılı yazısı.

2- 5393 sayılı Yasanın 56 ıncı maddesi gereğince Ödemiş Belediye Başkanlığının

2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi hususunda Başkanlık Makamının 30.03.2021 tarih,

6581 sayılı yazısı.

3- 5393 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi gereğince Belediye Meclisi Divan

Katipliklerine gizli oylama ile 2 asil üye seçiminin yapılması hususunda Yazı İşleri

Müdürlüğü’nün 15/03/2021 tarih, 5148 sayılı yazısı.

4- 5393 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi gereğince Belediye Meclisi Divan

Katipliklerine gizli oylama ile 2 yedek üye seçiminin yapılması hususunda Yazı İşleri

Müdürlüğü’nün 15/03/2021 tarih, 5149 sayılı yazısı.

5- 5393 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi gereğince gizli oylama ile Belediye Meclisi

1 inci Başkan Vekili seçiminin yapılması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/03/2021

tarih, 5150 sayılı yazısı.

Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli toplantısına ait çağrı ve gündem 2

2/5

6- 5393 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi gereğince gizli oylama ile Belediye Meclisi

2 inci Başkan Vekili seçiminin yapılması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/03/2021

tarih, 5151 sayılı yazısı.

7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (a) bendi gereğince gizli

oylama ile Belediye Encümenine 3 üye seçiminin yapılması hususunda Yazı İşleri

Müdürlüğü’nün 15/03/2021tarih, 5153 sayılı yazısı.

8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince, Belediye Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Tarım

ve Hayvancılık Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu, Eğitim Gençlik

ve Spor Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Engelsiz Hayat

Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu,

Deprem ve Afet Komisyonu, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu ile Gayri Menkul Satış     v

Değerlendirme Komisyonu’nun bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı ve en

az 3, en çok 5 olmak üzere üye sayısının tespit edilmesi hususunda Yazı İşleri Müdürlüğü’nün

15/03/2021 tarih, 5152 sayılı yazısı.

9- Plan ve Bütçe Komisyonuna Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

10- İmar Komisyonuna Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

11- Hukuk Komisyonuna Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

12- Sağlık Komisyonuna Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

13- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye

seçimi.

14- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen

sayıda üye seçimi.

15- Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye

seçimi.

16- Kültür ve Turizm Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

17- Çevre Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

18- Engelsiz Hayat Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

19- Ulaşım Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

20- Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na Belediye

Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli toplantısına ait çağrı ve gündem 3

3/5

21- Deprem ve Afet Komisyonu’na Belediye Meclisince belirlenen sayıda üye seçimi.

22- Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu’na Meclisince belirlenen sayıda üye

seçimi.

23- Gayrimenkul Satış Değerlendirme Komisyonu’na Meclisince belirlenen sayıda

üye seçimi.

24- Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi gereğince

Yardım Komisyonunda bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclisi Üyeleri

arasından 3 üye seçimi hususunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 15.03.2021 tarih,

5165 sayılı yazısı.

25- 5840 sayılı Kanun hükümleri göz önüne alınarak oluşturulan Ödemiş Belediye

Meclisi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun süresi ve üye sayısının belirlenerek, belirlenen

sayıda üye seçiminin yapılmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.03.2021 tarih, 5154

sayılı yazısı.

26- Ödemiş Merkez Mahalleler ile belde mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar

planında konut alanı olarak belirlenen ve bir kısmında mevcutta ticaret adası olarak teşekkül

eden imar adalarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesi (f) fıkrası 1. ve 2.

Bentlerine göre yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine dair karar alınması konusunun

incelendiğine dair İmar Komisyonunun 04.03.2021 tarih, 3 sayılı kararı.

27- Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, mülkiyetlerinde bulunan 311 ada, 65 parsel ile

belediyemize ait 311 ada, 123 parsel numaralı taşınmazla ilgili talebin incelendiğine dair İmar,

Plan ve Bütçe İle Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 11.03.2021 tarih, 5 sayılı

kararı.

28- Kemer Mahallesi Muhtarlığının, Kemer Mahallesi 117 ada, 15 parsel, 117 ada, 27

parsel, 128 ada, 7 parsel, 111 ada, 5 parsel ve 141 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların, 6360

sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan Kemer Köy Muhtarlığınca satışının yapıldığı belirtilerek,

tapu tescillerinin yapılması talebinin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe İle Hukuk

Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 09.03.2021 tarih, 6 sayılı kararı.

29- Mülkiyeti Belediyemize ait Birgi Mahallesi, Fatih Mehmet Bey Caddesi No:42 ve

42/A’da bulunan taşınmazın, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

kurslarında üretilen ve kültürel değeri olan yöresel ürünlerin sergilenmesi, pazarlanması ve

satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis talebinin

incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe İle Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun

09.03.2021 tarih, 7 sayılı kararı.

Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli toplantısına ait çağrı ve gündem 4

4/5

30- Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su sorunu ile ilgili alınması

gereken önlemlerle ilgili Çevre, İmar ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonundan oluşan Ortak

Komisyonun 11.03.2021 tarih, 1 sayılı kararı.

31- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince hazırlanan Ödemiş

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının

incelendiğine dair Hukuk Komisyonunun 09.03.2021 tarih, 1 sayılı kararı.

32- Belediyemiz ve iştiraki kuruluşlarımızda çalışmakta olan; memur, sözleşmeli

personel, kadrolu işçi ve şirket personeli olmak üzere engelli personelimizin yaşı, cinsiyeti,

engel türü, engel oranı, kadro unvanı, fiilen çalıştığı birim gibi bilgilerinin araştırılması, genel

yükümlülük oranının gerisinde kalınması durumunda eksikliklerin giderilmesi konusunun

incelendiğine dair Engelsiz Hayat Komisyonunun 08.03.2021 tarih, 1 sayılı kararı.

33- 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüştürülen Birgi, Çaylı, Ovakent, Konaklı,

Kaymakçı, Bademli, Gölcük, Kayaköy ve Bozdağ mahallelerinin “kırsal mahalle” olarak

değerlendirmeye alınması konusunun incelendiğine dair İmar, Hukuk ile Tarım ve

Hayvancılık Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 18.03.2021 tarih, 1 sayılı kararı.

34- İlçemiz girişine ait (İzmir Yolu) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun   görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih, 6598 sayılı yazısı.

35- Ocaklı Mahallesi 1480 parsel ile 1224 parsel arasında kalan, 1985 yılı imar planına

göre 7 metrelik yolun, 2018 yılında yapılan ilave ve revizyon uygulama imar planında dikkate

alınmayarak kapatılması nedeniyle eski haline getirilmesi talebinin görüşülmesine dair İmar

ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.03.2021 tarih, 5803 sayılı yazısı.

36- Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 12 sayılı kararıyla kabul edilen ve Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca kurulmasına izin verilen “Ödemiş Belediyesi İktisadi ve Sosyal

Tesisler İşletmesi” ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31.03.2021 tarih, 6815 sayılı

yazısı.

37- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası

gereğince, 2021 yılı bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma

yapılması konusunun görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2021 tarih,

6379 sayılı yazısı.

38- İşletme yetkisi belediyemizde bulunan Bademli Barajı Sulama Tesislerinden

faydalananlar için 2021 yılı sulama suyu ücret tarifelerinin belirlenmesine dair Tarımsal

Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.03.2021 tarih, 5293 sayılı yazısı.

39- Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih 95 sayılı kararıyla Çevre ve Şehircilik

Bakanlığından uygulama ile ilgili görüş alınan “Parselasyon Kontrollük Ücreti” tarifelerinin

görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2021 tarih, 6373 sayılı yazısı.

Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli toplantısına ait çağrı ve gündem 5

5/5

40- Gölcük Mahallesi 27 pafta, 1202, 1203 ve 1204 numaralı parsellerde yapılması

planlanan Gölcük Otel İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi ile 2 adet kafe binası yapılmasına

ait yatırım işinin 2021 yılında tamamlanamayacağı belirlendiğinden, yatırım maliyetlerinin %

45’inin 2021 yılı bütçesinden, %55’inin 2022 yılı bütçesinden ödenek tahsisine ait hazırlanan

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetvelinin onanması hususunun

görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.03.2021 tarih, 6844 sayılı yazısı.

41- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak

belediyemize sunulan 4 adet trafo yerine ait imar plan değişikliği ile tahsis talebinin

görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.03.2021 tarih, 5794 sayılı yazısı.

42- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak

belediyemize sunulan 2 adet trafo yerine ait imar plan değişikliği ile tahsis talebinin

görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.03.2021 tarih, 5796 sayılı yazısı.

43- Mülkiyeti Belediyemize ait olup Günlüce Sağlık Evi olarak kullanılan binadaki

lojman dairesinin İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih, 6694 sayılı yazısı.

44- Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:20 1.blok

adresindeki taşınmazın (Eski Şehir Salonu), Mesleki Beceri ve Eğitim Merkezi olarak

kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis talebinin görüşülmesine

dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih, 6637 sayılı yazısı.

45- Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükavulcuk Mahallesi, 24 pafta, 882 parsel

numaralı taşınmazın satılması konusunun görüşülmesi hususunda Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü’nün 30.03.2021 tarih, 6644 sayılı yazısı.

46- Birgi Mahallesi 164 ada, 4,5,6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların önünde bulunan

ve ismi bulunmayan imar yoluna “Özata Sokak” isminin verilmesi talebinin görüşülmesine

dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.03.2021 tarih, 5797 sayılı yazısı.

47- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik

Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih,

5330 sayılı yazısı.

48- Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

49- Dilek ve Temenniler.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner214